World Parliament Now!

โปรดให้ประชาชนได้ตัดสินใจ – จัดเลือกตั้ง “รัฐสภาโลก” ด่วน!

ถ้าคุณคิดว่า ระบบการเมืองในโลกเรา ณ ปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอกับการรับมือปัญหาต่างๆ ในระดับโลกที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดเช่นนั้น! ขอเชิญร่วมกับเราในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการลงมือเรียกร้องการเลือกตั้งรัฐสภาโลก” (Week of Action for a World Parliament) ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐสภาโลกอันจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงของพลเมืองโลกทุกคน

[AFG_gallery id=’3′]

[langlist]

เมื่อปัญหาวิกฤติต่างๆ ในโลกเพิ่มขึ้น ผู้คนทั่วโลกจากหลากหลายถิ่นฐานและวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจกับรูปแบบการบริหารจัดการโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในประเด็นปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจในระดับโลก

เรามีปัญหาในระดับโลกอยู่มากมายเหลือเกิน ไล่ตั้งแต่ปัญหาการทำลายระบบนิเวศน์ที่ค้ำชูชีวิตเรา, การละเมิดสิทธิมนุษยชน, ความล้มเหลวในการหยุดยั้งอาวุธนิวเคลียร์, การขาดการจัดระเบียบตลาดโลกและระบบการเงินโลก, ไปจนถึง ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งล้วนเป็นปัญหาของมนุษย์โลกที่เราต้องหาแนวทางแก้ไขในระดับโลก แต่ว่า ใครล่ะ จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยความตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้คนทั้งโลกอย่างแ
ท้จริง?

เพื่อที่จะหาหนทางสู่การแก้ไขปัญหาระดับโลก เราจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันทางการเมืองของโลกที่จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในเชิงประชาธิปไตยทั่ว โลก และทำการตัดสินใจแทนชาวโลกทุกคน หากแต่ว่า ทุกวันนี้ พลเมืองโลกมีสิทธิและบทบาทน้อยมากต่อการตัดสินใจขององค์กรระดับโลก อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ (UN), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก (WTO), ธนาคารโลก (World Bank), ตลอดจนกลุ่มประเทศ G20 และกลุ่มประเทศ G8 ซึ่งสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่มีการคัดสรรกันเองให้ทำการประชุมตัดสินอนาคตของเราชาวโลกทุกคน หากแต่เป็นการประชุมที่มักมีการล็อบบี้จากบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลก รัฐบาลแต่ละประเทศให้ความสำคัญแต่กับการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตน ไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม

ใครควรได้พูดอภิปรายเป็นตัวแทนมนุษย์โลก? มนุษย์โลกควรได้เลือกตัวแทนให้แก่ตนเอง!

ในแนวทางประชาธิปไตยนั้น พลเมืองของประเทศต่างๆ มีโอกาสเลือกตัวแทนได้ในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับสภาท้องถิ่น, สภาจังหวัด, สภารัฐ, และ สภาประเทศ ซึ่งในทวีปยุโรปนั้น มีแม้กระทั่ง สภาทวีป หากแต่ สำหรับปัญหาระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อคนทุกคนบนโลกนี้ กลับยังไม่มี รัฐสภาโลกที่มาจากการเลือกตั้ง

รัฐสภาโลกจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหาวิธีการแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหาด้วยแนวทางที่เป็นประชาธิปไตย ตรวจสอบได้ และตอบสนองต่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกผู้ทุกคนบนโลกได้อย่างดีที่สุด รัฐสภาโลก จะสะท้อนถึงความหลากหลายทางสังคม, การเมือง, ศาสนา, ชาติพันธุ์, และ วัฒนธรรม ของพลเมืองโลกทุกคน โดยข้ามพ้นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ

พวกเรา เหล่าผู้ร่วมใน “สัปดาห์แห่งการรณรงค์รวมโลก” เห็นด้วยในหลักการพื้นฐานว่า พลเมืองโลก ควรได้เลือกตั้ง ‘สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโลก’ ของตนเอง ทั้งนี้ แม้ว่าพวกเรายังมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับว่า ‘รัฐสภาโลก’ จะทำงานได้อย่างไร (โดยมีแนวคิดหนึ่งที่เราอยากนำเสนอคือ ควรมีการเสริมด้วยกลไกที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยตรงผ่านทางอินเตอร์เน็ต) แต่ว่า เราก็มีความเป็นหนึ่งเดียวอยู่ในความหลากหลาย โดยขอร่วมกันเรียกร้องในสิ่งเดียวกันว่า:

โปรดให้ประชาชนโลกได้มีส่วนร่วมตัดสินใจ เราต้องการประชาธิปไตยที่ไร้พรมแดน เราต้องการสร้างประชาธิปไตยระดับโลก เราต้องการ ‘รัฐสภาโลก’ !

เราขอเรียกร้องให้คนทุกคน, องค์กรทุกองค์กร, และกลุ่มคนทุกกลุ่ม ในทุกที่ทุกแห่ง ได้ร่วมกันกับเราจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้มีรัฐสภาโลก ในช่วง “สัปดาห์แห่งการลงมือเรียกร้องให้มีรัฐสภาโลก” สำหรับปีนี้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2562 .. ออกมากันเถอะ มาร่วมกันเรียกร้อง ประชาธิปไตยโลก!

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างกิจกรรมหรือการลงมือที่ท่านสามารถทำได้เพื่อการเรียกร้องนี้:

 • ส่งข้อความถึงเรา โดยใช้แบบฟอร์มติดต่อ (Contact Form)
  แล้วแจ้งกับเราว่าท่านต้องการมีส่วนร่วม
 • สนับสนุนการรณรงค์ให้สมาชิกองค์การสหประชาชาติมาจากการเลือกตั้ง (UNPA
  Campaign) ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ (online form) นี้ เพื่อเพิ่มชื่อของท่านเข้าในรายการผู้สนับสนุนการเรียกร้องนี้จากนานาชาติ บอกครอบครัวและเพื่อนๆ ของท่านให้ร่วมสนับสนุนด้วย แล้วก็ขอให้พวกเขาบอกต่อไปยังเพื่อนๆ ของพวกเขา ส่งลิงค์สำหรับกรอกแบบฟอร์มออนไลน์นี้ให้เขาด้วย
 • ติดต่อพวกผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้ง ผู้แทนที่ได้รับเลือกตั้งมาจากคะแนนเสียงของประชาชนย่อมจะใส่ใจในมุมมองของท่านที่ต้องการให้เขา สนับสนุนการรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนองค์การสหประชาชาติ (UNPA Campaign) นี่คือแบบฟอร์มที่ท่านสามารถปริ้นต์ออกมาส่งให้เขา การมีเหล่าผู้แทนราษฎรหรือนักการเมืองช่วยสนับสนุนถือเป็นเรื่องจำเป็นต่อการรณรงค์นี้
 • หากว่าท่านเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองหรือสมาชิกขององค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) ท่านสามารถนำเสนอคำเรียกร้องของการรณรงค์ให้แก่คณะกรรมการบริหารหรือที่ประชุมใหญ่ขององค์กร ท่านเพื่อให้การสนับสนุนการรณรงค์นี้อย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว องค์กรของท่านก็จะสามารถลงทะเบียนในฐานะผู้สนับสนุนได้ด้วยแบบฟอร์มออนไลน์ (online form) นี้
 • ถ่ายภาพของตัวท่านเองหรือกลุ่มเพื่อนๆ ของท่าน โดยมีการถือป้ายที่มีข้อความสนับสนุนให้มีรัฐสภาโลก (คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างกลุ่มที่ถือตัวอักษรประกอบกันเป็นข้อความ) หากว่าท่านไม่รู้จะเขียนคำอะไรดี ป้ายของท่านอาจจะมีแค่คำว่า “World Parliament Now!” (ขอรัฐสภาโลก ด่วน!) แค่นั้นก็ได้ จากนั้นก็ส่งภาพนั้นมาให้เรา และโพสต์ภาพนั้นในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกับใส่แฮชแท็กว่า #worldparliament
 • จัดงานหรือกิจกรรมแสดงออก ที่มหาวิทยาลัย, สวนสาธารณะ, ศูนย์รวมทางสังคม, รัฐสภาของประเทศ หรือจุดรวมพลของเมือง
 • จัดตั้งรัฐสภาโลกจำลอง (Model Global Parliament) เช่น จัดตั้งที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของท่าน
 • กดไลค์ (Like) ให้กับหน้าเพจและเหล่าโพสต์รณรงค์ของเราที่ Facebook และ Twitter แล้วแชร์ต่อไปยังเพื่อนๆ ของท่านเพื่อให้การเรียกร้องนี้แพร่กระจายเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง