Låt folket bestämma – Världsparlament nu!

Upplever du att det rådande politiska systemet inte räcker till i mötet med våra globala utmaningar? Du är inte ensam! Kom med i vår aktionsvecka den 19-27 oktober 2019 för upprättandet av ett världsparlament – för alla människors möjlighet till inflytande på lika villkor.

[langlist]

[AFG_gallery id=’3′]

[column size=”1-2″]

De globala kriserna tilltar och människor från hela världen, och från skiftande bakgrund och kultur, uttrycker sitt missnöje med nuvarande former för politisk representation, som lämnar dem utan röst i de globala beslutsprocesserna.

Vi har massor av globala problem. Hotet mot våra ekosystem, brott mot mänskliga rättigheter, spridandet av små och stora massförstörelsevapen, bristande reglering av globala marknader och finanssystem, och enorma socio-ekonomiska klyftor – detta och mycket annat är globala problem som kräver globala lösningar. Men vem är ansvarig för att hantera dessa problem utifrån ett sant globalt perspektiv?

För att kunna nå globala lösningar behöver vi ett globalt politiskt organ som kan skapa utrymme för globala

[/column]

[column size=”1-2″ last=”1″]

demokratiska diskussioner och fatta globala beslut. Idag har världens medborgare näst intill inget inflytande i de beslut som fattas i organisationer som Förenta Nationerna, Internationella valutafonden (IMF), Världshandelsorganisationen (WTO), Världsbanken, G20 och G8. De regeringar som är representerade i dessa organ – organ som ofta utgörs av en liten självutvald grupp – möts och beslutar om vår framtid samtidigt som de ofta utsätts för stor påtryckning från de globala storföretagens lobbyister. Dessa regeringar ser det som sin främsta uppgift att försvara vad de själva anser ligger i deras nationella intressen, och ser inte till vad som är bäst för hela mänskligheten och för jordens miljö.

[/column]

Vem ska tala för världens folk? Låt folket bestämma själv!

[column size=”1-2″]

På många politiska nivåer väljer redan medborgare demokratiskt sina företrädare. I Sverige finns valda företrädare i kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och i riksdagen. I Europa finns till och med ett kontinentalt parlament – Europaparlamentet – som har tillsatts genom demokratiska val. Men när det gäller globala utmaningar, som berör varje människa på vår planet, så finns det inget världsparlament med valda företrädare.

Ett världsparlament skulle vara ett instrument för att hitta och genomföra lösningar som är demokratiska och som skulle tjäna hela mänsklighetens intresse. Världsparlamentet skulle överskrida
[/column]

[column size=”1-2″ last=”1″]

nationsgränser och bättre återspegla den sociala, kulturella, religiösa, etniska och kulturella mångfald som världens medborgare bär på.

Vi som deltar i denna globala aktionsvecka delar den fundamentala övertygelsen att världs-medborgarna borde få rösta fram sina världs-företrädare. Det finns många olika tankar om hur ett världsparlament skulle kunna fungera. En del av oss menar att världsparlamentet borde utrustas med mekanismer som möjliggör för elektroniskt och mer direkt inflytande. Vi är förenade i våra olikheter, och förenade i vårt upprop:
[/column]

Låt folket bestämma. Vi behöver demokrati utan gränser. Vi behöver bygga global demokrati. Vi behöver ett världsparlament!

Vi uppmanar individer, organisationer, grupper och rörelser överallt, att bli en del av den globala aktionsveckan för ett världsparlament. Kom och höj din röst för global demokrati!