World Parliament Now!

โปรดให้ประชาชนได้ตัดสินใจ – จัดเลือกตั้ง “รัฐสภาโลก” เดี๋ยวนี้

ถ้าคุณคิดว่า ระบบการเมืองในโลกเรา ณ ปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอกับการรับมือปัญหาต่างๆ ในระดับโลกที่กำลังมีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน คุณไม่ใช่คนเดียวที่คิดเช่นนั้น! มีหลายคนคิดเช่นนั้น และหลายคนลงมือทำ โปรดเข้าร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งการรณรงค์รวมโลก” (Week of Action) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2561 เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้ง “รัฐสภาโลก” (World Parliament) ซึ่งจะเป็นตัวแทนที่แท้จริงของพลเมืองโลกทุกคน

Deutsch | English | Esperanto | Español | Français | Italiano | Русский | Svenska

เมื่อปัญหาวิกฤติต่างๆในโลกเพิ่มขึ้น ผู้คนทั่วโลกจากหลากหลายถิ่นฐานและวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความไม่พึงพอใจกับระบบการเมืองที่มีอยู่บนโลก ซึ่งทำให้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงในประเด็นปัญหาที่ต้องมีการตัดสินใจในระดับโลก เรามีปัญหาในระดับโลกอยู่มากมายเหลือเกิน ไล่ตั้งแต่ปัญหาการทำลายระบบนิเวศน์ที่ค้ำชูชีวิตเรา, การละเมิดสิทธิมนุษยชน, ความล้มเหลวในการหยุดยั้งอาวุธนิวเคลียร์, การขาดระเบียบของตลาดโลกและระบบการเงินโลกในปัจจุบัน, ไปจนถึง ความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งล้วนเป็นปัญหาของมนุษย์โลกที่เราต้องหาแนวทางแก้ไขในระดับโลก แต่ว่า ใครล่ะ จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการจัดการปัญหาเหล่านี้ด้วยความตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของผู้คนทั้งโลกอย่างแท้จริง?

เพื่อที่จะหาหนทางสู่การแก้ไขปัญหาระดับโลก เราจำเป็นที่จะต้องมีสถาบันการเมืองของโลกที่จะส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นในเชิงประชาธิปไตยทั่วโลก และทำการตัดสินใจแทนชาวโลกทุกคน

ทุกวันนี้ พลเมืองโลกมีสิทธิและบทบาทน้อยมาก ต่อการตัดสินใจขององค์กรระดับโลก อย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ (UN), กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, องค์การการค้าโลก (WTO), ธนาคารโลก (World Bank), ตลอดจนกลุ่มประเทศ G20 และกลุ่มประเทศ G8 ซึ่งสมาชิกขององค์กรเหล่านี้ เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศต่างๆ ที่มีการคัดสรรกันเองให้ทำหน้าที่ตัดสินอนาคตของเราชาวโลกทุกคน ซึ่งปัญหาคือ ตัวแทนเหล่านี้อาจจะถูกล็อบบี้จากบริษัทใหญ่ๆ ระดับโลก อีกทั้ง สิ่งที่รัฐบาลแต่ละประเทศใส่ใจ ก็คือการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศตน ไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันของมวลมนุษยชาติและสิ่งแวดล้อม

**** ใครควรตัดสินใจแทนมนุษย์โลก? มนุษย์โลกควรได้ตัดสินใจให้ตัวเอง! ****

ในแนวทางประชาธิปไตยนั้น พลเมืองของประเทศต่างๆ มีโอกาสเลือกตัวแทนได้ในหลายๆ ระดับ เช่น ระดับสภาเมือง, สภาจังหวัด, สภารัฐ, และ สภาประเทศ ซึ่งในทวีปยุโรปนั้น มีแม้กระทั่ง สภาทวีป หากแต่ เรายังไม่มี รัฐสภาโลกที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการแก้ไขประเด็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบต่อทุกคนบนโลกนี้รัฐสภาโลกจะทำหน้าที่หาวิธีการแก้ปัญหา และลงมือแก้ปัญหา ด้วยแนวทางประชาธิปไตย ตรวจสอบได้ และตอบสนองต่อผลประโยชน์ของทุกผู้ทุกคนบนโลกรัฐสภาโลก จะสะท้อนถึงความหลากหลายทางสังคม, การเมือง, ศาสนา, ชาติพันธุ์, และ วัฒนธรรม ของพลเมืองโลกทุกคน โดยข้ามพ้นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ

พวกเรา เหล่าผู้ร่วมใน “สัปดาห์แห่งการรณรงค์รวมโลก” เห็นด้วยในหลักการพื้นฐานว่า พลเมืองโลก ควรได้เลือกตั้ง ‘ผู้แทนราษฎรโลก’ ของตนเอง ทั้งนี้ พวกเรายังมีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายเกี่ยวกับว่า ‘รัฐสภาโลก’ จะทำงานอย่างไร โดยแนวคิดหนึ่งที่เราต้องการนำเสนอก็คือ ควรมีการเสริมด้วยกลไกที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของพลเมืองโดยตรงผ่านทางอินเตอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม แม้เราจะยังมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับความหมายของประชาธิปไตยโลก และหน้าที่ของรัฐบาลโลก แต่เราก็ขอรวมตัวกันบนความแตกต่างทั้งหลายของพวกเรา เพื่อเรียกร้องในสิ่งเดียวกัน คือ ขอให้มีการจัดเลือกตั้ง ‘รัฐสภาโลก’ เดี๋ยวนี้

โปรดให้ประชาชนโลกได้ตัดสินใจ เราต้องการประชาธิปไตยอย่างไร้พรมแดน เราต้องการมีส่วนร่วมดูแลโลกด้วยแนวทางประชาธิปไตย เราต้องการ ‘รัฐสภาโลก’ !

เราขอเรียกร้องให้คนทุกคน, องค์กรทุกองค์กร, และกลุ่มคนทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันกับเราจัดกิจกรรมเพื่อเรียกร้องให้มีรัฐสภาโลก ในช่วง “สัปดาห์แห่งการรณรงค์รวมโลก” ปีที่ 3 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-28 ตุลาคม 2561 .. ออกมากันเถอะ มาร่วมกันเรียกร้อง ประชาธิปไตยโลก!